ישיבת ההסדר
בית מדרש וירטואלימכירת חמץהיה שותף

111שורשיה של יהדות בבל

הרב בניהו ברונר (כשעה)

להורדת הקובץ לחץ כאן
מאמרים דומים
111שורשיה של יהדות בבל
קטגוריה : דברי ימי ישראל > דברי ימי ישראל
111שורשיה של יהדות בבל
קטגוריה : דברי ימי ישראל > דברי ימי ישראל
111שורשיה של יהדות בבל
קטגוריה : דברי ימי ישראל > דברי ימי ישראל

להורדת הקובץ לחץ כאן

Embed Music Files - Music podcasts -

ב"ה ט' אלול תשע"ו

שורשיה של יהדות בבל

איגרת רב שרירא גאון רבנן סבוראי

הוו יודעי' דמעקרא כד גלו ישראל בגלות יכניה והחרש והמסגר וכמה נביאים עמהם אייתינהו לנהרדעא, ובנו יכניה מלך יהודה וסיעתו בי כנישתא ויסדוה באבנים ועפר שהביאו עמהם מבית המקדש, לקיים עליהם מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו, וקריוה לההוא בי כנישתא בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, כלומר שנסע בית המקדש וישב כאן. והות שכינה עמהון כדאמרינן במגילה (כט, א) בבבל היכא, רב אמר בכנשתא דהוצל ושמואל אמר בכנשתא דשף ויתיב בנהרדעא. ולא תימא הכא ולאו הכא אלא זמנין הכא וזמנין הכא. אמר אביי תיתי לי דכי מרחקנא פרסה התם מצלינא. והדא כנשתא דהוצל קרובה היא לבית מדרשו של עזרא הסופר למטה מנהרדעא היא.

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף טז עמוד ב

אמר רבי אבא בר כהנא: וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי, חלח - זה חלזון, וחבור - זו חדייב,

משנה מסכת יומא פרק ג

 מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכפורים של זהב הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל ואף היא עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה נקנור נעשו נסים לדלתותיו והיו מזכירין אותו לשבח:

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יא עמוד א

ת"ר: מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו: אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזם! אמר להם: אבותי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה, שנאמר: אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף; אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, שנאמר: צדק ומשפט מכון כסאך;

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה ו

מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו יושבין על גב מעלות בהר הבית ויוחנן סופר הלה לפניהם אמ' לו כתוב לאחנא בני גלילא עילאה ...ולאחנא בני גלותא דבבבל ובני גלותא דימדי ושאר כל גלוותא דישראל שלמכון יסגא מהודעין אנחנא לכון כגוזלייא רכיכין וכאימרייא דעדקין וזימניה דאביבא לא מטא ושפר באנפאי ובאנפי חבראי ואוסיפנא על שתא דא תלתין יומין:

משנה מסכת תענית פרק א משנה ג

בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו חמשה עשר יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת:

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק א

חנניה בן אחי רבי יהושע עיבר בחוצה לארץ שלח ליה רבי שלשה איגרין גבי ר' יצחק ורבי נתן. בחדא כתב לקדושת חנניה ובחדא כתב גדיים שהינחת נעשו תיישם ובחדא כתב אם אין את מקבל עליך צא לך למדבר האטד ותהי שוחט ונחוניין זורק.

 

איגרת רב שרירא גאון רבנן סבוראי

ביומי דר' הוה רב הונא קמא ריש גלותא בבבל. והיינו דאמרינן (הוריות יא, ב) בעא מניה רבי מר' חייא כגון אני מה אני בשעיר, א"ל צרתך הרי בבבל ומנו רב הונא. ומתני רב ספרא דהתם שבט והכא מחוקק כדאמרי' בסנהדרין (ה, א) לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, לא יסור שבט מיהודה אלה ראשי גלויות שבבבל שרודין את ישראל במקל, ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים, אלמא הני דבבל עדיפי טפי הואיל ושבט אינון.

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נח

כתיב (דניאל ט) וישקד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אלהינו, וכי משום דצדיק וישקד ה' על הרעה ויבא את הרעה, אלא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים והגלה את גלות יכניה לגלות צדקיה כדי שלא תשתכח מהן תורה שבע"פ וישבו בתורתן בבבל מן אותה שעה עד היום ולא שלט בהן לא אדום ולא יון ולא גזרו עליהם שמד

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף עא עמוד א

 אמר רב יהודה אמר שמואל: כל ארצות עיסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיסה לבבל. בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל, אמר להן: קוצים אתם משימים לי בין עיני? רצונכם, יטפל עמכם ר' חנינא בר חמא. נטפל עמהם ר' חנינא בר חמא, אמר להם, כך מקובלני מר' ישמעאל בר' יוסי שאמר משום אביו: כל ארצות עיסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיסה לבבל.

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף עא עמוד ב

א"ר פפא סבא משמיה דרב: בבל - בריאה, מישון - מיתה, מדי - חולה, עילם - גוססת. ומה בין חולין לגוססין? רוב חולין לחיים, רוב גוססים למיתה. עד היכן היא בבל? רב אמר: עד נהר עזק, ושמואל אמר: עד נהר יואני. לעיל בדיגלת עד היכא? רב אמר: עד בגדא ואוונא, ושמואל אמר: עד מושכני, ולא מושכני בכלל.

תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת פסחים פרק ד דף ל טור ד /ה"א

בני מישא קיבלו עליהן שלא לפרש בים הגדול אתון שאלון לרבי אמרין ליה אבותינו נהגו שלא לפרש בים הגדול אנו מה אנו אמר להן מכיון שנהגו בהן אבותיכם באיסור אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש

תלמוד בבלי מסכת שבת דף לז עמוד ב

אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי: אתון דמקרביתו לרב ושמואל - עבידו כרב ושמואל, אנן - נעביד כרבי יוחנן.

 

 

אורות מאופל ­ ארץ-ישראל / א

 

הַמַּחֲשָׁבָה עַל-דְּבַר אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא רַק עֵרֶךְ חִיצוֹנִי כְּדֵי הַעֲמָדַת אֲגֻדַּת הָאֻמָּה, אֲפִלּוּ כְּשֶׁהִיא בָּאָה כְּדֵי לְבַצֵּר עַל-יָדָהּ אֶת הָרַעְיוֹן הַיַּהֲדוּתִי בַּגּוֹלָה, כְּדֵי לִשְׁמר אֶת צִבְיוֹנוֹ וּלְאַמֵּץ אֶת הָאֱמוּנָה וְהַיִּרְאָה וְהַחִזּוּק שֶׁל הַמִּצְווֹת הַמַּעֲשִׂיּוֹת בְּצוּרָה הֲגוּנָה, אֵין לָהּ הַפְּרִי הָרָאוּי לְקִיּוּם, כִּי הַיְסוֹד הַזֶּה הוּא רָעוּעַ בְּעֵרֶךְ אֵיתַן הַקּדֶשׁ שֶׁל אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל. הָאִמּוּץ הָאֲמִתִּי שֶׁל רַעְיוֹן הַיַּהֲדוּת בַּגּוֹלָה בּוֹא יָבוֹא רַק מִצַּד עמֶק שִׁקּוּעוֹ בְּאֶרֶץ- יִשְׂרָאֵל, וּמִתִּקְוַת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל יְקַבֵּל תָּמִיד אֶת כָּל תְּכוּנוֹתָיו הָעַצְמִיּוֹת. צְפִיַּת יְשׁוּעָה הִיא כּחַ-הַמַּעֲמִיד שֶׁל הַיַּהֲדוּת הַגָּלוּתִית, וְהַיַּהֲדוּת שֶׁל אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל הִיא הַיְשׁוּעָה עַצְמָהּ.

 

 


הרב בניהו ברונר, שיעורי תורה בצפת, שיעורים לשמיעה, מחשבת ישראל, אקטואליה, יהדות. צפת, שיעורים בצפת

משרדים: רחוב חת"ם סופר 50,ת.ד 4.3.4 העיר העתיקה, צפת. מיקוד 13204

  04-6924646     04-6924647    office@tsfat.org.il


סיורים בצפת  | בר מצווה  | תרמת  | תרומות ברשת
בנייה ועיצוב ע''י תרמת