ישיבת ההסדר
בית מדרש וירטואלימכירת חמץהיה שותף

112שמואל

הרב בניהו ברונר (כשעה)

להורדת הקובץ לחץ כאן
מאמרים דומים
112שמואל
קטגוריה : דברי ימי ישראל > דברי ימי ישראל
112שמואל
קטגוריה : דברי ימי ישראל > דברי ימי ישראל
112שמואל
קטגוריה : דברי ימי ישראל > דברי ימי ישראל

להורדת הקובץ לחץ כאן

Upload Music Files - Podcast Hosting -

ב"ה ט"ז אלול תשע"ו

שמואל האמורא

שמואל (165 לספירה לערך, נהרדעא - 257 לספירה לערך) הוא אמורא מפורסם בן הדור הראשון של אמוראי בבלכהןומנהיג הקהילה היהודית בנהרדעא. שותפו להנהגת יהדות בבל ולעיון התלמודירב, הגיע מארץ ישראל לבבל בשנת 219 לספירה, ייסד את המתיבתא (ישיבה) היהודית בסורא אשר בבבל. שמואל היה לחברו של רב ובר-הפלוגתא שלו. מלבד תפקידיו בהנהגה ובתורה, היה שמואל גם רופא ואסטרונום,

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כב עמוד א:  שמואל, דכהנא הוה

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן יח

וששאלתם אבוה דשמואל למה לא נקרא בשמו, אמרו כי אביו של שמואל הלך בסחורה למקום רחוק לימים מצאה אותו מדיית אחת שהיתה יודעת בלשון העופות ותבעתו לדבר עברה ונתנה לו אלף ככרי כסף, ואמר לה למה? א"ל שמעתי כי בזה הלילה תוליד בן שלא יהיה כמוהו בחכמה, וכששמע זה הלך בקפיצה הלילה לביתו וידע את אשתו ונתעברה ושב לדרכו בקפיצה, וכשבא הדבר לב"ד הלקוה וילדה בן ונקרא שמואל, ואח"כ בא אביו והעיד עליו והיה שמואל אומר אני ידעתי כשהלקו את אמי והכוני ברצועה על ראשי ומקום הרצועה ניכר בראשי שפצעו אותו ועל זה היו קורין אותו אבוה דשמואל להודיע לכל כי אביו היה

תלמוד בבלי מסכת חולין דף קז עמוד ב

אבוה דשמואל אשכחיה לשמואל דקא בכי, אמר ליה: אמאי קא בכית? דמחיין רבאי, אמאי? דאמר לי: קא ספית לבראי ולא משית ידיה, ואמאי לא משית? א"ל: הוא אכיל ואנא משינא! א"ל: לא מיסתייה דלא גמיר, מימחא נמי מחי! והלכתא: אוכל מחמת מאכיל - צריך נטילת ידים, מאכיל - אינו צריך נטילת ידים.

תלמוד בבלי מסכת זבחים דף כו עמוד א

בעא מיניה אבוה דשמואל משמואל: היא בפנים ורגליה בחוץ, מהו? א"ל, כתיב: והביאום לה', עד שתהא כולה לפנים. תלה ושחט, מהו? א"ל: כשרה, א"ל: אישתבשת, בעינן שחיטה על ירך וליכא. נתלה ושחט, מהו? אמר ליה: פסולה, אמר ליה: אישתבשת, שחיטה על ירך ולא שוחט על ירך. נתלה וקבל, מהו? אמר ליה: כשרה, אמר ליה: אישתבשת, אין דרך שירות בכך. תלה וקיבל, מהו? אמר ליה: פסולה, אמר ליה: אישתבשת, שחיטה על ירך ולא קבלה על ירך.

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק ח

שמואל ערק מן אבוי אזל וקם ליה בין תרין צריפין דמיסכנין שמע קולהון אמרין בהדין אגנטין אנן אכלין יומא דין באגנטין דדהבא ובאגניטן דכספא אנן אכלין עאל ואמר קומי אביו א"ל צריכין אנו להחזיק טובה לרמאין שבהם .....אבא בר בא יהב לשמואל בריה פריטין דיהא פליג למסכינייא נפק ואשכח חד מסכן אכל קופר ושתי חמר עאל ואמר קומוי אבוי א"ל הב ליה יתיר דנפשיה מרתי

משנה מסכת שבת פרק ו משנה ו

הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקיסמין שבאזניהם

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ו

אבא בר בא מפקד לשמואל בריה לא תקבל עליך מתני' אלא אבל לא בקיסמין שבאזניהן.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף נז עמוד א

יתיביה אביי: הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהן, אבל לא בחבקין שבצואריהן,

תלמוד בבלי מסכת שבת דף סה עמוד א

אבוה דשמואל לא שביק להו לבנתיה דנפקי בחוטין, ולא שביק להו גניאן גבי הדדי, ועביד להו מקואות ביומי ניסן, ומפצי ביומי תשרי. לא שביק להו יוצאות בחוטין, והאנן תנן: הבנות יוצאות בחוטין! - בנתיה דאבוה דשמואל דצבעונין הוו.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח עמוד ב

. ואמר שמואל: נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא,

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף נד עמוד א

נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף נג עמוד א

 וכן תרגמה אריוך בבבל. אריוך מנו? - שמואל.

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כ עמוד ב

אמר שמואל: יכילנא לתקוני לכולה גולה. אמר ליה אבא אבוה דרבי שמלאי לשמואל: ידע מר האי מילתא דתניא בסוד העיבור: נולד קודם חצות או נולד אחר חצות? - אמר ליה: לא. - אמר ליה: מדהא לא ידע מר - איכא מילי אחרנייתא דלא ידע מר.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף נא עמוד ב

אמר שמואל: הלכה כחנניה.

משנה מסכת כתובות פרק ב משנה ה

 האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ב

 נשבית וטמאה היא אף על פי שיש לה בנים תצא

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף כג עמוד א

אמר אבוה דשמואל: לא נשאת - נשאת ממש, אלא כיון שהתירוה לינשא אף על פי שלא נשאת. והא לא תצא קתני! לא תצא מהתירה הראשון.

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף כג עמוד א

הני שבוייתא דאתיין לנהרדעא, אותיב אבוה דשמואל נטורי בהדייהו. א"ל שמואל: ועד האידנא מאן נטרינהו? א"ל: אילו בנתך הווין, מי הוית מזלזל בהו כולי האי? הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט, ואישתביין בנתיה דמר שמואל ואסקינהו לארעא דישראל. אוקמן לשבויינהו מאבראי ועיילי לבי מדרשא דר' חנינא, הא אמרה נשביתי וטהורה אני, והא אמרה נשביתי וטהורה אני, שרינהו. סוף עול אתו שבויינהו, אמר רבי חנינא: בנן דמוריין אינון. איגלאי מילתא דבנתיה דמר שמואל הווין, אמר ליה רבי חנינא לרב שמן בר אבא: פוק איטפל בקרובותיך, (שא אחת לאשה, הוא היה כהן) אמר ליה לרבי חנינא: והאיכא עדים במדינת הים! השתא מיהת ליתנהו קמן, עדים בצד אסתן ותאסר? טעמא דלא אתו עדים, הא אתו עדים מיתסרא, והאמר אבוה דשמואל: כיון שהתירוה לינשא אף על פי שלא נשאת! אמר רב אשי: עדי טומאה איתמר.

תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת כתובות פרק ב דף כו טור ג /ה"ג

אמרין לשמעון בר בא איטפל בקריבתך נסב לקדמיתא ומיתת לתניינא ומיתת למה בגין דשקרון חס ושלום לא שקרון אלא מן חטאת דחנניה בן אחי רבי יהושע שעיבר את השנה בחוצה לארץ


הרב בניהו ברונר, שיעורי תורה בצפת, שיעורים לשמיעה, מחשבת ישראל, אקטואליה, יהדות. צפת, שיעורים בצפת

משרדים: רחוב חת"ם סופר 50,ת.ד 4.3.4 העיר העתיקה, צפת. מיקוד 13204

  04-6924646     04-6924647    office@tsfat.org.il


סיורים בצפת  | בר מצווה  | תרמת  | תרומות ברשת
בנייה ועיצוב ע''י תרמת